Bezpečnostní listy
zpracujeme ve všech
evropských jazycích

U každého překládaného bezpečnostního listu
kontrolujeme klasifikaci a další náležitosti, vyplývající
z aktuálně platné legislativy daného státu a upravujeme
jej vždy tak, aby této legislativě plně vyhovoval.

VŠE VYŘEŠÍME ZA VÁS.


AUDITY A ŠKOLENÍ V CHEMICKÉ LEGISLATIVĚ


Provedeme detailní audit Vašich povinností v oblasti chemické legislativy a zajistíme Vám následný servis. Proškolíme Vaše zaměstnance, případně obstaráme splnění Vašich povinností.

Více…


BEZPEČNOSTNÍ LISTY A ETIKETY


Vytvoříme pro Vás bezpečnostní listy ve všech evropských jazycích. Zároveň zkontrolujeme správnost klasifikace a další povinnosti vyplývající z chemické legislativy - návrhy etiket, zápisy do PCN portálu, C&L Notification apod.

Více…


TABÁKOVÁ LEGISLATIVA


Nadefinujeme Vaše povinnosti v rámci elektronických cigaret a souvisejících produktů a zajistíme kompletní oznámení do brány EU-CEG. Zabezpečíme legislativní požadavky na označování a vytvoříme další související dokumenty, které musí být součástí tabákových výrobků.


Detergenty


Poradíme Vám se splněním legislativních požadavků týkajících se detergentů uváděných na trh. Vytvoříme Vám návrh etikety a datové listy podle nařízení o detergentech. Oznámíme za Vás detergenty do PCN portálu. Směsi bez nebezpečných vlastností zaregistrujeme do CHLaP.
Biocidy


Zajistíme kompletní servis v rámci uvádění biocidních přípravků na trh. Prověříme platnosti účinných látek a schválených dodavatelů. Vyřešíme za Vás případné oznámení biocidních přípravků.
UFI a PCN


Poskytneme profesionální pomoc v souladu s platnou legislativou při tvorbě UFI a následném nahlašování produktů pomocí systému PCN. Prověříme, zda se Vás problematika UFI přímo týká, a zajistíme kompletní pomoc od přímého poradenství, přes tvorbu UFI až po následné oznámení produktů.

Potřebujete poradit?

Nejste si jisti, jestli jsou naše služby vhodné právě pro Vaši
firmu? Zavolejte nebo napište našim specialistům a my s Vámi
probereme všechny detaily týkající se případné spolupráce.


info@gracilis.cz
602 661 029Skutečně dodržujete všechny legislativní povinnosti?
A jste si jisti, že víte, které z nich se týkají právě Vás?

Jedním z častých problémů, se kterými se setkáváme, je nedokonalé povědomí o skutečné šíři zodpovědností a povinností, které musí naši klienti dodržovat. Nařízení a zákony, o kterých vědí, sice naplňují, ale mnohdy netuší, že se právě jejich společnosti týká i celá řada dalších. Obvykle to zjistí až na základě kontroly ze strany kompetentních orgánů. Tím se nevědomky vystavují riziku sankcí, v lepším případě pouze nápravným opatřením.

Vše vyřešíme za Vás, popřípadě proškolíme Vaše zaměstnance, aby mohli plnění povinností zajistit svépomocí.


Provedeme detailní analýzu a definujeme legislativní povinnosti Vaší společnosti (podle nařízení REACH, nařízení CLP, nařízení o detergentech a nařízení o biocidních přípravcích a účinných látkách). Následně provádíme školení, ve kterém Vám ukážeme, jak plnit Vaše legislativní povinnosti.


Zjistíme, zda dodržujete všechny povinnosti v případě, že dovážíte chemické látky nebo produkty ze třetích zemí. V těchto případech se na Vás totiž vztahují stejné legislativní povinnosti jako na výrobce v EU.


Zkontrolujeme, zda dodržujete podmínky pro uvádění nebezpečných chemických produktů na trh pod Vašim vlastním názvem. V tomto případě se na Vás totiž vztahuje povinnost oznámit produkty do PCN portálu.


Po celou dobu spolupráce poskytujeme našim klientům profesionální podporu. Můžete nám kdykoli napsat nebo zavolat.


Sledujeme za vás všechny legislativní změny, které se vás týkají a informujeme vás o nich prostřednictvím elektronických infomailů.


Průběžně kontrolujeme správné nastavení systému dodržování chemické legislativy ve vaší firmě. A to buď interně nebo externě zasláním podkladů. V případě kontroly ze strany ČIŽP vám garantujeme naši osobní účast a garanční dohled.


Zjištěním aktuálního stavu nastavíme fungující správu
Vašich bezpečnostních listů a další dokumentace.

V tomto kroku provádíme důkladnou analýzu všech vašich stávajících postupů a aktuálně zpracovávaných dokumentů a prověříme, zda postupujete v souladu s platnou legislativou. Následně vám detailně zpracujeme vaše bezpečnostní listy.

Našim klientům nabízíme dva způsoby jak celý proces realizovat:
Vaši kompletní dokumentaci nám můžete zaslat elektronicky a my provedeme všechny úkony externě – u nás. Nebo po předchozí domluvě přijedeme k vám a vše vyřešíme interně ve vaší společnosti.

Záleží jen na vás, která z možností vám bude lépe vyhovovat.

Identifikujeme a vyřešíme případné nesrovnalosti v klasifikaci produktů.

Zpracujeme bezpečnostní listy včetně legislativně správného návrhu etiket v různých jazykových verzích.

Zkontrolujeme správnost grafického zpracování etiket (umístění informací na štítku, velikosti výstražných symbolů atd.).

Zajistíme oznamování Vašich produktů v souladu s §22 chemického zákona.

Navrhneme správné označení detergentů a zpracujeme datové listy.

Zajistíme všechny náležitosti v rámci elektronických cigaret (bezpečnostní list, etiketa, leták apod.).

Zajistíme správu Vaší databáze bezpečnostních listů včetně jejich archivace.

Zkontrolujeme úplnost legislativních požadavků, týkajících se internetového prodeje (e-shop).


O NÁS

Po celou dobu existence společnosti Gracilis klademe důraz na profesionalitu, osobní přístup a především dokonalou znalost platné legislativy. Díky tomu jsme schopni našim klientům zajistit kvalitní a komplexní servis, na který se mohou vždy a v maximální míře spolehnout.

Našim primárním cílem je zajištění plně funkčního workflow pro zpracování bezpečnostních listů a poskytování kvalitní a dlouhodobé klientské podpory. Kromě toho nabízíme také operativní servis při řešení naléhavých požadavků v případě nahlášených kontrol a inspekcí.

Podílíme se také na vývoji softwaru SBLCore, jedinečného nástroje pro vytváření a následnou správu bezpečnostních listů.

Neváhejte se na nás tedy kdykoli obrátit a my vám pomůžeme váš problém vyřešit.


Ing. Blanka Burešová

Výkonná ředitelka

 blanka.buresova@gracilis.cz

ŘEKLI O NÁS

„Na tvorbě bezpečnostních listů /MSDS/ začal AEROTEC GROUP a.s. se společností GRACILIS s.r.o. spolupracovat v roce 2016. V průběhu této spolupráce bylo vyhotoveno 6 základních řad MSDS v různých jazykových mutacích. Musíme vyzdvihnout velmi vstřícný a osobní přístup, rychlost a efektivitu v rámci řešení dílčích zadání a zejména kvalitu odvedené práce. Velmi jsme uvítali take poradenskou činnost a doplňkové služby k legislativním povinnostem zadavatelských firem vůči české a evropské legislativě. S ohledem na šíři poskytovaných služeb oceňujeme také vstřícnou cenovou politiku. Za naši společnost tedy mohu GRACILIS s.r.o. rozhodně doporučil.“

Radek Chvojka
AEROTEC GROUP a.s.

„Oceňujeme profesionální a vstřícný přístup a dlouholeté zkušenosti společnosti Gracilis v oblasti poradenství a zpracování bezpečnostních listů. Naše dlouhodobá spolupráce je založena na oboustranné důvěře a komplexním legislativním servisu včetně proškolení ze strany Gracilisu. Také všechny naše případné připomínky a potřeby jsou řešeny okamžitě.“

Olga Miterová
INVA Building Materials s.r.o.

„Během naší dlouholeté spolupráce se firma Gracilis stala pro naši firmu důležitým partnerem. Zvláště si vážíme profesionálního a vstřícného přístupu. V případě potřeby se můžeme spolehnout na rychlé a efektivní řešení vzniklé situace. Se službami firmy Gracilis jsme velmi spokojeni.“

Radovan Netolička
ADI servizio s.r.o.

„Se společností Gracilis spolupracujeme již několik let. Oceňujeme především rychlé řešení konkrétních požadavků i odbornou pomoc u nestandartních situací. Také vstřícné jednání a ochota jsou vždy součástí komunikace. S poskytovanými službami jsme spokojeni. Děkujeme.“

Martina Němcová, DiS
TECH-LIT CZ s.r.o.

REFERENCE

Chemická legislativa v rámci naší poradenské činnosti

Reach

Nařízení REACH se týká nejen registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ale také tvorby bezpečnostních listů. Formát bezpečnostních listů je specifikován Nařízením Komise (EU) 2020/878. Bezpečnostní listy jsou základním zdrojem informací o chemických látkách či směsích – dalo by se říci, že je to taková „bible“ k chemickým látkám či směsím.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH).

Konsolidované znění

CLP

Nařízení CLP se zabývá klasifikací, označováním a balením chemických látek a chemických směsí, přičemž klasifikace je základem nejen pro značení a balení produktů (chemických látek a směsí), ale také pro tvorbu bezpečnostních listů. Součástí nařízení je Seznam harmonizovaných klasifikací a označování, který je součástí přílohy VI tohoto nařízení.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP).Konsolidované znění

Detergenty

Nařízení o detergentech se zabývá pracími a čistícími prostředky, přičemž je definováno specifické uvádění složek (koncentrační rozmezí, skupiny látek či konkrétní látky za použití jejich INCI názvů), které se následně uvádí na etikety, do bezpečnostních listů. Datové listy jsou buď pro zdravotníky nebo pro spotřebitele.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004, o detergentech.

Konsolidované znění

Biocidy

Nařízení o biocidech se zabývá uváděním biocidních prostředků a účinných látek na trh, přičemž zejména označování produktů má svá specifika (např. uvádění koncentrací účinných látek v metrických jednotkách). Každý biocidní přípravek může obsahovat pouze schválené účinné látky, popřípadě účinné látky, které jsou ve fázi přezkumu, a které musí být použity pouze pro schválený typ biocidního přípravku.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Konsolidované znění

Chemický zákon

Chemický zákon je prováděcím předpisem pro Evropskou legislativu, přičemž stanovuje nejen kontrolní a sankční kompetence příslušným orgánům, ale také definuje povinnosti týkající se zápisu do registru CHLAP (spravovaný Ministerstvem zdravotnictví). Do registru CHLAP se oznamují chemické směsi (nikoli látky), které jsou nebezpečné pro zdraví člověka, dále detergenty a biocidní přípravky.


Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Konsolidované znění