Bezpečnostní listy
zpracujeme ve všech
evropských jazycích

U každého překládaného bezpečnostního listu
kontrolujeme klasifikaci a další náležitosti, vyplývající
z aktuálně platné legislativy daného státu a upravujeme
jej vždy tak, aby této legislativě plně vyhovoval.

Vyřešíme za vás agendu související s tvorbou bezpečnostních listů.
Jednoduše ve třech krocích.


POMŮŽEME VÁM PŘESNĚ DEFINOVAT VAŠE POVINNOSTI


Abyste si mohli být jisti, že splňujete všechny zákonné podmínky, je nezbytné vědět, o které povinnosti se vlastně jedná. Pomůžeme vám se v nich dokonale orientovat.


Více…


PO VSTUPNÍ ANALÝZE NASTAVÍME FUNKČNÍ SYSTÉM


Provedeme detailní analýzu existujících úkonů a operací v souvislosti s vámi spravovanými bezpečnostními listy a na jejím základě nastavíme funkční systém. Vše poběží, jak má.


Více…


GARANTUJEME SPRÁVNOST VŠECH PROBÍHAJÍCÍCH ÚKONŮ


A i po té, co bude vaše interní workflow správně nastaveno a plně funkční, vám budeme poskytovat rychlou odbornou podporu a legislativní zázemí. Můžete se na nás kdykoli obrátit.

Více…

Potřebujete poradit?

Nejste si jisti, jestli jsou naše služby vhodné právě pro Vaši
firmu? Zavolejte našim specialistům a my s Vámi
probereme všechny detaily týkající se správy Vašich
bezpečnostních listů.


Ing. Petr Raukner
725 858 384

MVDr. Michaela Smékalová
602 661 029

Bc. Lucie Heřmanová
737 010 979


Skutečně dodržujete všechna předepsaná nařízení?
A jste si jisti, že víte, která z nich se týkají právě vás?

Jedním z častých problémů, se kterými se při zpracování bezpečnostních listů setkáváme, je nedokonalé povědomí o skutečné šíři zodpovědností a povinností, které musí naši klienti dodržovat. Nařízení a zákony, o kterých vědí, sice naplňují, ale mnohdy netuší, že se právě jejich společnosti týká i celá řada dalších. Obvykle to zjistí až na základě kontroly ze strany státních orgánů. Tím se nevědomky vystavují riziku sankcí a nemalých pokut.

Tento problém vám pomůžeme odstranit kompletní definicí vašich skutečných zákonných povinností v souladu s charakterem vámi zpracovávaných chemických látek a směsí. A to jak v distribučním, tak i výrobním prostředí. Také připravíme plán a obsah školení přesně na míru vašim potřebám.

V rámci tohoto identifikačního procesu posuzujeme celou řadu ukazatelů, přičemž mezi ty nejzásadnější patří například to, že:


Prověříme, jestli se na vás nevztahuje povinnost přikládat bezpečnostní list k vašemu produktu. Toto zahrnuje také nutnost přeložit jej do českého jazyka, pokud v něm původní bezpečnostní list není.


Zjistíme, zda dodržujete všechny povinnosti v případě, že dovážíte chemické látky nebo produkty ze třetích zemí. V těchto případech se na vás totiž vztahují stejné legislativní povinnosti jako na výrobce v EU.


Zkontrolujeme, zda naplňujete podmínky pro uvádění nebezpečných chemických produktů na trh pod vašim vlastním názvem. Pak se na vás totiž vztahuje například povinnost zápisu do registru Ministerstva zdravotnictví (CHLaP).


Pomocí analýzy aktuálního stavu nastavíme bezchybně
fungující správu vaší dokumentace.

V tomto kroku provádíme důkladnou analýzu všech vašich stávajících postupů a aktuálně zpracovávaných dokumentů a prověříme, zda postupujete v souladu s platnou legislativou. Následně vám detailně zpracujeme vaše bezpečnostní listy.

Našim klientům nabízíme dva způsoby jak celý proces realizovat:
Vaši kompletní dokumentaci nám můžete zaslat elektronicky a my provedeme všechny úkony externě – u nás. Po předchozí domluvě přijedeme k vám a vše vyřešíme interně ve vaší společnosti.

Záleží jen na vás, která z možností vám bude lépe vyhovovat.

A jaké konkrétní kroky tento proces zahrnuje? Zde jsou příklady několika z nich:

Zjistíme případné chyby ve vaší dokumentaci a zda některý z dokumentů neschází

V případě chybějících podkladů je u vašich dodavatelů vyžádáme za vás

Zpracujeme bezpečnostní listy včetně věcně správného návrhu etiket

Zkontrolujeme správnost grafického zpracování etiket (umístění a velikosti symbolů, atd.)

Pokud se na ně tato povinnost vztahuje, tak vytvořené bezpečnostní listy zapíšeme do registru MZdrav (CHLaP)

Navrhneme správné označení detergentů a zpracujeme datové listy


Staráme se o to, aby vše, co jsme společně nastavili, zůstalo
stále plně funkční a v souladu s legislativními změnami.

Z dlouholetých zkušeností víme, že pouze prvotní nastavení správných procesů samo o sobě obvykle nestačí. Je také nezbytné tento funkční systém průběžně kontrolovat a udržovat vaši administrativu v aktuálním stavu. Především kvůli neustále se měnící legislativě. I proto klademe velký důraz na trvalou péči o naše klienty:


Po celou dobu spolupráce poskytujeme našim klientům profesionální podporu. Můžete nám kdykoli napsat nebo zavolat.


Sledujeme za vás všechny legislativní změny, které se vás týkají a informujeme vás o nich prostřednictvím elektronických infomailů.


Správnost údajů a grafické zpracování etiket na vašich produktech kontrolujeme přímo u vás.


Průběžně kontrolujeme správné nastavení systému dodržování chemické legislativy ve vaší firmě. A to buď interně nebo externě zasláním podkladů.


Provedeme audit, který komplexně prověří všechny položky vašeho dokumentového workflow a jejich vzájemnou funkcionalitu.


V případě kontroly ze strany ČIŽP vám garantujeme naši osobní účast a garanční dohled.


O NÁS

Po celou dobu existence společnosti Gracilis klademe důraz na profesionalitu, osobní přístup a především dokonalou znalost platné legislativy. Díky tomu jsme schopni našim klientům zajistit kvalitní a komplexní servis, na který se mohou vždy a v maximální míře spolehnout.

Našim primárním cílem je zajištění plně funkčního workflow pro zpracování bezpečnostních listů a poskytování kvalitní a dlouhodobé klientské podpory. Kromě toho nabízíme také operativní servis při řešení naléhavých požadavků v případě nahlášených kontrol a inspekcí.

Podílíme se také na vývoji softwaru SBLCore, jedinečného nástroje pro vytváření a následnou správu bezpečnostních listů.

Neváhejte se na nás tedy kdykoli obrátit a my vám pomůžeme váš problém vyřešit.


Ing. Blanka Burešová

Jednatelka

 blanka.buresova@gracilis.cz

Ing. Martina Šnajdrová

Jednatelka

 martina.snajdrova@gracilis.cz

ŘEKLI O NÁS

„Na tvorbě bezpečnostních listů /MSDS/ začal AEROTEC GROUP a.s. se společností GRACILIS s.r.o. spolupracovat v roce 2016. V průběhu této spolupráce bylo vyhotoveno 6 základních řad MSDS v různých jazykových mutacích. Musíme vyzdvihnout velmi vstřícný a osobní přístup, rychlost a efektivitu v rámci řešení dílčích zadání a zejména kvalitu odvedené práce. Velmi jsme uvítali take poradenskou činnost a doplňkové služby k legislativním povinnostem zadavatelských firem vůči české a evropské legislativě. S ohledem na šíři poskytovaných služeb oceňujeme také vstřícnou cenovou politiku. Za naši společnost tedy mohu GRACILIS s.r.o. rozhodně doporučil.“

Radek Chvojka
AEROTEC GROUP a.s.

„Oceňujeme profesionální a vstřícný přístup a dlouholeté zkušenosti společnosti Gracilis v oblasti poradenství a zpracování bezpečnostních listů. Naše dlouhodobá spolupráce je založena na oboustranné důvěře a komplexním legislativním servisu včetně proškolení ze strany Gracilisu. Také všechny naše případné připomínky a potřeby jsou řešeny okamžitě.“

Olga Miterová
INVA Building Materials s.r.o.

„Během naší dlouholeté spolupráce se firma Gracilis stala pro naši firmu důležitým partnerem. Zvláště si vážíme profesionálního a vstřícného přístupu. V případě potřeby se můžeme spolehnout na rychlé a efektivní řešení vzniklé situace. Se službami firmy Gracilis jsme velmi spokojeni.“

Radovan Netolička
ADI servizio s.r.o.

„Se společností Gracilis spolupracujeme již několik let. Oceňujeme především rychlé řešení konkrétních požadavků i odbornou pomoc u nestandartních situací. Také vstřícné jednání a ochota jsou vždy součástí komunikace. S poskytovanými službami jsme spokojeni. Děkujeme.“

Martina Němcová, DiS
TECH-LIT CZ s.r.o.

REFERENCE

Chemická legislativa v rámci naší poradenské činnosti

Reach

Nařízení REACH se týká nejen registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ale také tvorby bezpečnostních listů. Formát bezpečnostních listů je specifikován Nařízením Komise (EU) 2015/830. Bezpečnostní listy jsou základním zdrojem informací o chemických látkách či směsí – dalo by se říci, že je to taková „bible“ k chemickým látkám či směsím.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH).

Konsolidované znění

CLP

Nařízení CLP se zabývá klasifikací, označováním a balením chemických látek a chemických směsí, přičemž klasifikace je základem nejen pro značení a balení produktů (chemických látek a směsí), ale také pro tvorbu bezpečnostních listů. Součástí nařízení je Seznam harmonizovaných klasifikací a označování, který je součástí přílohy VI tohoto nařízení.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP).Konsolidované znění

Detergenty

Nařízení o detergentech se zabývá pracími a čistícími prostředky, přičemž je definováno specifické uvádění složek (koncentrační rozmezí, skupiny látek či konkrétní látky za použití jejich INCI názvů), které se následně uvádí na etikety, do bezpečnostních listů. Datové listy jsou buď pro zdravotníky nebo pro spotřebitele.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004, o detergentech.

Konsolidované znění

Biocidy

Nařízení o biocidech se zabývá uváděním biocidních prostředků a účinných látek na trh, přičemž zejména označování produktů má svá specifika (např. uvádění koncentrací účinných látek v metrických jednotkách). Každý biocidní přípravek může obsahovat pouze schválené účinné látky, popřípadě účinné látky, které jsou ve fázi přezkumu, a to ještě musí být použity pouze pro schválený typ biocidního přípravku.


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Konsolidované znění

Chemický zákon

Chemický zákon je prováděcím předpisem pro Evropskou legislativu, přičemž stanovuje nejen kontrolní a sankční kompetence příslušným orgánům, ale také definuje povinnosti týkající se zápisu do registru CHLAP (spravované Ministerstvem zdravotnictví). Do registru CHLAP se oznamují chemické směsi (nikoli látky), které jsou nebezpečné pro zdraví člověka, dále detergenty a biocidní přípravky.


Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Konsolidované znění